Preuzmimanje dokumenta

 

 

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/2009) Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Zagrebačka b.b. (u daljnjem tekstu: društvo) donosi

 

 

 

ODLUKU

O OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ISPORUKE VODNIH

USLUGA

 

 

I     OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

       Ovom Odlukom utvrđeuju se:

- postupak izdavanja suglasnoti i osiguranje uvjeta za priključenje     građevina na  komunalnu infrastrukturu,

- tehničko-tehnološke uvjete priključenja (posebni uvjeti priključenja),

- kvaliteta opskrbe vodnim uslugama,

- pravima i obvezama društva i korisnika vodnih usluga,

- uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga,

- uvjetima za primjenu postupaka ograničenja ili obustave isporuke vodnih

  usluga,

- postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga i

- tehničko – tehničke uvjete za ugradnju vodomjera.

 

 

II    POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI I OSIGURANJA

UVJETA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU

INFRASTRUKTURU

 

Članak 2.

 

      Postupak priključenja građevine na javnu vodnu komunalnu infrastru-

kturu započinje korisnik vodnih usluga – vlasnik građevine, podnošenjem pisanog zahtjeva za izdavanje dozvole o priključenju ovlaštenom upravnom odjelu Grada Paga i Općine Kolan.

      Pod građevinom u smislu ove Odluke smatra se izgrađena građevna, građevina u izgradnji ili građevinska čestica s dozvolom gradnje izdane od nadležnog organa uprave.

 

 

 

Članak 3.

 

     Prije izdavanje dozvole o priključenju iz članka 1. ove Odluke nadležni upravni odjel Grada Paga i Općine Kolan zatražit će od društva izdavanje materijalno – tehničkih uvjeta priključenja te u skladu s tim izdavanje suglasnosti za priključenje.

     Društvo će izdati suglasnost za priključenje:

-  ako je na području na kojem se nalazi građevina korisnika komunalnih usluga izgrađen sustav vodne komunalne infrastrukture,

-  ako je izgrađeni sustav iz prethodne alineje dovoljno kapacitiran da je moguće priključenje građevine korisnika, bez ugrožavanja prava na urednu, redovitu i dostatnu isporuku vodnih usluga ostalih korisnika koji imaju građevine na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika podnositelja zahtjeva,

-  ako je građevina korisnika podnositelja zahtjeva udaljena od komunalne infrastrukture (mjesta priključenja) na udaljenosti da priključenje ne iziskuje nesrazmjerne troškove u odnosu na vrijednost građevine korisni-

ka,

-  ako konfiguracija terena na kojem se treba izvesti priključenje omoguću- je priključenje i ne iziskuje za priključenje nesrazmjerne troškove  u odnosu na vrijednost građevine korisnika podnositelja zahtjeva.

-  ako je korisnik podnositelj zahtjeva ishodovao suglasnost onih vlasnika nekretnina preko čijih nekretnina bi se trebalo izvesti priključenje.

    Suglasnost se izdaje pisano, skupa s tehničko – materijalnim uvjetima

priključenja i dostavlja nadležnom upravnom odjelu, u najkraćem mogu-

ćem roku.

    Pod najkraćim  mogućim rokom u smislu iz prethodnog stavka ovog članka Odluke podrazumijeva se objektivno vrijeme koje je potrebno da bi se nadležne službe društva upoznale sa zahtjevom za izdavanje suglasnoti, izvršile uvid na licu mjesta priključenja građevine na vodnu komunalnu infrastrukturu te izradila suglasnot s potrebnim materijalo – tehničkim uvjetima priključenja.

 

       

III TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

(POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA)

 

Članak 4.

 

   Priključenje građevine  na objekte vodne komunalne infrastrukture

mora se izvesti po prvilima struke, vodeći računa o racionalnosti troškova za korisnika podnositelja zahtjeva, da se osigura uredno funkcioniranje priključka te da se ne naruši odgovarajući standard korisnika čije su građe-

vine već prije priključene.

 

Priključenje na vodovodnu komunalnu infrastrukturu – vodovodni

priključak

 

Članak 5.

   

    Vodovodni priključak sadrži:

- priključnu cijev odgovarajućeg promjera od uličnog ogranka vodovodnog

sustava do vodomjernog okna, maksimalne dužine 5 m,

- priključna armatura na uličnom ogranku ovisi o tehničkim uvjetima, promjeni i vrsti cjevovoda na lokaciji priključenja,

- izlaznu cijev iz vodomjernog okna do građevine dužine 1 m.

    Ukoliko nije moguće izvesti priključak nekretnine na vodovonu komunalnu infrastrukturu na način iz prethodnog stavka ovog članka Odluke, društvo može postupiti drugačije, poštujući načela iz članka 4. ove Odluke.

     Dovodnu cijev do vodomjernog okna izrađuje vlasnik građevine po tehničkim uvjetima utvrđenim dozvolom o priključenju iz članka 2. i 3. ove Odluke.

    Troškove izrade vodovodnog priključka snosi korisnik – vlasnik građevine, na temelju predračuna i računa društva te ugovora s društvom.

 

 

Priključenje na komunalnu infrastruktutu za odvodnju otpadnih voda

- kanalizacijski priključak

 

Članak 6.

 

     Pod priključkom na infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda – kanalizacijski priključak podrazumijeva se priključenje građevine korisnika podnositelja zahtjeva na javni kolektor za odvodnju otpadnih voda.  

    

Članak 7.

 

     Kanalizacijski priključask sadrži:

- reviziono okno najavnom odvodnom kolektoru, veličine svjetlog otvora

0,6 m  x  0,6 m za dubine do 0,8 m ili 1,2 m  x  1,0 m za dubine do 0,8 m do 1,5 m. Okno mora biti vodonepropusno s poklopcem 0,6 m  x  0,6 m

odgovarajuće nosivosti osovinskog pritiska, s naznakom „kanalizacija“,

- spoj dovodne cijevi od građevine u reviziono okno,

     Dovodnu cijev građevine do kanalizacijskog priključka izrađuje sam vlasnik građevine, i na svoj trošak, na temelju dozvole o priključenju iz članka 2. i 3. ove Odluke.

     Kanalizacijski priključak izvodi se na maksimalnoj udaljenosti 30 m

od građevinske parcele.

     Ukoliko nije moguće izvesti kanalizacijski priključak na način iz st. 1. i

3. ovog članka Odluke, društvo može postupiti drugačije, poštujući načela iz članka 4. ove Odluke.

       Troškove izrade priključka snosi vlasnik građevine, na temelju predračuna i računa društva te ugovora s društvom.

 

IV  KVALITETA ISPORUKE VODNIH USLUGA

 

 

Članak 8.

 

   Društvo vrši isporuku vodnih usluga korisnicima vodeći računa o kva- liteti sastava isporučene vode i kvaliteti sastava otpadnih voda, u skladu sa važećim propisima, radi zaštite života i zdravlja korisnika vodnih usluga te zaštite okoliša i ta je obveza društva svakodnevna i stalna.

   U smlislu iz prethodnog stavka ovog članka Odluke društvo:

   - sukladno važećim propisima, stalno, putem svojih ovlaštenih zaposlenika i putem nadležnih institucija vrši bakteriološku i kemijsku analizu voda i o tome dostavlja izvješća nadležnim državnim organima,

   - putem automatskih sustava dezinfekcije vode ugrađenih na vodovodnim

 objektima stalno i u propisanim količinama vrši dezinfekciju vode odgova- rajućim sredstvima za dezinfekciju vode,

   - gradi i održava vodnu komunalnu infrastrukturu i izvodi priključenja na propisan način, poštujući pravila struke, ugrađujući adekvatne materijale, opremu i uređaje, kako bi kvaliteta vodnih usluga bila na zadovoljavajući način i u skladu sa važećim propisima,

   - ima izgrađen i organiziran sustav uzbunjivanja i otklanjanja zagađenja vodne komunalne infrastrukture i okoliša radi sprječavanja opasnosti po zdravlje i život građana,

   -  provodi mjere deratizacije i dezinsekcije kanalizacijskih kolektora, crpnih stanica i pročišćivaća otpadnih voda,

   -  permanentno vrši obučavanje svojih djelatnika pravilnom rukovanju opremom i uređajima za isporuku korisnicima vodnih usluga,

   -  u djelatnost vodoopskrbe  društvo uvodi HACCAP sustav radi osiguranja i daljnjeg jačanja primjerene kvalitete usluge vodoopskrbe,

   -  redovito provodi i druge mjere i aktivnosti radi održanja kavalitete isporuke vodnih usluga, u skladu sa važeći propisima. 

 

 

V  OBVEZE I PRAVA DRUŠTVA U ISPORUCI VODNIH USLUGA

I OBVEZE I PRAVA KORISNIKA VODNIH USLUGA

 

 

 

Članak 9.

 

       Obveze društva u isporuci vodnih usluga su:

- osigurati trajno i kavalitetno obavljanje isporuke vodnih usluga,

- osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne osposobljenosti,

- osigurati isporuku vodnih usluga na načelima održivog razvoja,

- osigurati javnost i transparentnost rada i isporuke vodnih usluga.

 

Članak 10.

 

       Prava društva u isporuci vodnih usluga su:

- donošenje cjenika komunalnih usluga isporuke vodnih usluga u skladu sa važećim propisima,

- naplata isporučenih usluga prema cjeniku komunalnih usluga,

- ograničiti ili obustaviti isporuku vodnih usluga pod uvjetima iz ove    Odluke,

- postupati u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga.

 

 

Članak 11.

 

       Obveze korisnika vodnih usluga su:

- ne oštečivati i čuvati od oštećenja vodni priključak, vodno okno i vodnu komunalnu infrastrukturu,

- trošiti isporučene vodne usluge na primjeren i funkcionalan način, u skladu sa stvarnim potrebama, poštujući prava na vodne usluge i drugih korisnika vodnih usluga i u skladu sa važećim propisima, odlukama i naredbama ovlaštenih organa i službi i preporukama ovog društva,

- koristiti vodne usluge na način da ne onečišćuje vodnu komunalnu infrastrukturu i okoliš,

- uredno i na vrijeme plaćati isporučene vodne usluge, po načelu – potrošać plaća i radi osiguranja trajne i kvalitetne isporuke vodnih usluge i načela održivog razvoja,

- upozoravati i obavješćivati društvo o uočenim oštećenjima na komunalnoj infrastrukturi za isporuku vodnih usluga, o uočenom onečišćenju komuna- lne infrastrukture, kao i o neracionalnom i nefnkcionalnom trošenju isporu- čenih usluga od strane drugih korisnika ili trećih odsoba,

- upozoravati i obavješćivati društvo o uočenoj krađi vodnih usluga od strane drugih korisnika ili trećih osoba ili drugom gubitku vodnih usluga.   

 

 

 

Članak 12.

 

        Prava korisnika vodnih usluga su:

- pravo na trajnu i kvalitetnu isporuku vodnih usluga,

- pravo na javnu komunalnu infrastrukturu za isporuku vodnih usluga u stanju funkcionalne osposobljenosti,

- pravo na stalno i pravovremeno obavješćivanje i informiranje od strane društva glede djeklatnosti isporuke vodnih usluga,

- pravo zahtijevati transparentnsot i javnost rada društva glede djelatnosti isporuke vodnih usluga.

 

 

VI   UVJETI MJERENJA, OBRAČUNA I NAPLATE ISPORUKE VODNIH USLUGA

 

 

Članak  13.

 

       Obračun isporuke vodnih usluga koje Društvo pruža svojim korisnicima usluga te plaćanje tih usluga vrši se na način utvrđen ovom Odlukom.

       Visinu cijene isporuke društvo utvrđuje svojim cjenikom.

        Obveznik plaćanja komunalnih usluga je vlasnik građevine ili kori-

snik kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika i o tome pisano i na dokaziv način upoznao društvo.

 

Članak 14.

 

        Korisnik može račun za pruženu komunalnu uslugu platiti na način

utvrđen važećim  propisima.

 

Članak 15.

 

        Rok za plaćanje računa za isporuku vodnih usluga  je 15 dana od dana dostave računa, a društvo može s pojedinim korisnicima vodnih usluga koji 

su od posebnog gospodarskog ili drugog značaja u Gradu Paga i Općini Kolan, kao i drugih opravdanih razloga, ugovorom ugovoriti drugačiji rok i način plaćanja isporuke vodnih usluga od roka i načina plaćanja iz ove Odluke.

 

Članak 16.

 

        Korisnik je dužan izvijestiti društvo o svakoj promjeni vlasništva

nekretnine, adrese kao i o svakoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije

u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

      

 

   Obračun komunalnih usluga isporuke vodnih usluga i dostava računa

 

 

 1. Korištenje, obračun i plaćanje isporuke vode

 

Članak 17.

 

        Obračun isporučene vode vrši se prema broju metara kubnih (m3)  isporučene vode i koja potrošnja se utvrđuje očitanjem na vodomjeru

građevine korisnika i važeće cijene utvrđene cjenikom društva.

        Obračun  potrošnje vode vrši se, zbog različitih troškova društva isporuke vode tijekom obračunskih razdoblja te različitim kategorijama

potrošača, različito za domaćinstva, a različito za gospodarske subjekte

te različito za vrijeme ljetnog perioda te ostalog perioda tijekom godine.

        Pod ljetnim periodom za obračun usluge isporuke vode u smislu

iz prethodnog stavka razumijeva se vrijeme od o1.lipnja do 30.rujna

tekuće godine.

        Pored isporuke vode preko priključaka na vodovodnu mrežu, društvo,

po narudžbi potrošača vrši i isporuku vode sa hidranta, uz obračun prema

isporuci vode u m3 te prema cijeni iz cjenika.

        Uz cijenu isporučene vode, na temelju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i na način i u iznosu utvrđenim odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave – Grada Paga i Općine Kolan, društvo obračunava i iznos naknade za razvoj za izgradnju i održavanje vodne komunalne infrastrukture za potrebe jedinica lokalne  samouprave na čijem području se voda isporučuje i prihod je jedinica lokalne samouprave.

        Društvo posebno obračunava i naplaćuje, ovisno o promjeru priklju-

čka građevine  i naknadu za održavanje djelatnosti i održavanje komunalne vodne infrastrukture – osnovnu uplatu, u visini utvrđenoj cjenikom komunalnih usluga društva i prihod je društva. 

        Društvo vrši privremena iskopćanja i ukopćanja građevina

korisnika za slučaj nepodmirenog računa i za druge slučajeve utvrđene ovom Odlukom, kao i  na zahtjev korisnika, te obračunava iskopčanje i

ukopčanje ovisno o  kategoriji potrošača prema cjenama iz cjenika.

 

 

Članak  18.

 

        U slučaju neispravnosti vodomjera iz bilo kojeg razloga, obračun

isporuke vode vrši se korisniku na temelju prosjeka utroška vode

za dvije prethodne godine, osim razloga kvara vodomjera nastalog

oštećenjem od strane samog korisnika bilo činjenjem ili propustom.

        Potrošač ima pravo protestirati obračun isporuke vode u pismenom

obliku, odmah po dostavi računa, a najkasnije u roku iz članka 15. ove Odluke, odnosno u roku od 15 dana od dostave računa.

        Društvo je dužno protestirani račun opetovano razmotriti i provjeriti i o tome pisano obavijestiti korisnika.

        Ukoliko društvo uvaži protest, izvršit će usklađenje obračuna u poslovnim knjigama društva do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

 

Članak 19.

 

        Ukoliko je korisnik vodu koristio za gašenje požara društvo neće

naplatiti taj utrošak vode ako potrošač pismeno prijavi požar društvu u roku od 15 dana od njegovog nastanka, kao i ako je povećana potrošnja vode nastala iz razloga više sile, pri čemu se pod višom silom podrazumijevaju

prirodni događaji i nepogode koji se ni uz dužnju pažnju nisu mogli predvidjeti niti otkloniti.

        Povećanu potrošnju vode zbog kvara na internoj kućnoj vodovodnoj

instalaciji korisnika, kao i u slučaju propusta korisnika da zaštiti internu

vodovodnu instalaciju od termičkih udara korisnik je dužan platiti i društvo ga neće osloboditi obveze plaćanja usluge opskrbe vodom, a može ga osloboditi plaćanja u dijelu povećane potrošnje samo ako se radi o korisniku primatelju socijlane pomoći.

 

Članak 20.

 

        Stanje na vodomjeru očitavaju zaposlenici Društva odnosno osobe

koje ovlasti Društvo.

        Stanje na vodomjeru mogu, u dogovoru sa Društvom, očitavati  i

sami korisnici ili predstavnik korisnika u zgradama sa više korisnika.

        Očitavatelj je dužan po očitanju vodomjera spremište vodomjera

vratiti u prvobitno stanje.

        Očitanje vodomjera vrši se obvezatno 31.svibnja, 30.rujna i 31.

prosinca tekuće godine, a za poslovne objekte na kraju svakog mjeseca tekuće godine.

 

 

Članak 21.

 

        Potrošač je dužan očitavatelju vodomjera omogućiti očitanje, kontro-

lu vodomjera i kontrolu vodovodnog okna.

        Održavanje vodnog priključka, vodomjera i vodnog okna obveza je samog korisnika, a ako je priključak i vodno okno za više korisnika obveza održavanja priključka i vodnog okna zajednička je obveza svih korisnika solidarno.

         Prigodom promjene vodomjera zbog kvara vodomjera, troškove demontaže i montaže novog vodomjera plaća korisnik na kojeg glasi priključak, a u sluačju kvara zajedničkog vodomjera zgrade troškove 

promjene vodomjera plaćaju zajednički svi korisnici u zgradi solidarno.

         Pod priključkom u smislu iz st. 2. ovog članka Odluke podrazumijeva se vodni priključak od vodnog okna do građevine.

   

 

Članak 22.

 

         Odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu

ove Odluke, korisnici u zgradama sa više vlasnika-korisnika stanova,

apartmana, poslovnih prostora i sl.potrošača dužni su obavijestiti Društvo

o osobi upravitelja zgrade ili drugoj osobi za kontakt sa Društvom i

za dostavu računa.

         U slučajevima iz prethodnog stavka potrošnja vode očitava se na glavnom brojilu zgrade, a potrošači su dužni međusobno dogovoriti način

plaćanja i svoj dio iz zajedničkog računa.

         U slučaju da potrošači ne imenjuju i ne obavijeste društvo o osobi

upravitelja zgrade, odnosno osobi za kontakt s društvom i dostavu računa u

smislu iz stavka 1. ovog članka Odluke, kao i ne dogovore međusobno način i svoj dio plaćanja zajedničkog računa i obračun razlike potrošene

vode evidentirane na glavnom brojilu zgrade i pojedinačnih vodomjera korisnika, društvo će izvršiti obračun isporučene vode po svakom korisniku prema broju članova domaćinstva korisnika, a ako društvo ne može utvrditi članove domaćinstva korisinka ili osoba koje borave u stanovima korisnika društvo će izvršiti obračun i rasporediti plaćanje prema broju stanova u zgradi.

 

Članak 23.

 

         Korisnik je dužan s priključkom, vodomjerom i vodomjernim oknom

postupati dužnom pažnjom te ga ne smije oštećivati, zatrpavati spremište vodomjera ili na drugi način činiti da vodomjer bude nedostupan za očita-

nje i kontrolu, oštećivati vodomjer, zamjenjivati ga, popravljati ili na drugi način njime raspolagati.

         U slučaju da zbog čina ili propusta korisnika vodomjer bude nedostupan za očitanje i kontrolu, društvo će potrošaču obračunati i naplati-

ti uslugu isporuke vode prema vlastitoj procjeni vremena i količina potro-

šnje vode, a u slučaju oštećenja vodomjera, priključka ili vodomjernog okna od strane korisnika društvo će mu naplatiti i naknadu štete i cjeloku- cjelokupan trošak popravka, odnosno zamjene.

 

   2. Korištenje, obračun i plaćanje isporuke  usluge odvodnje otpadnih voda - kanalizacija

 

Članak  24.

         Obračun komunalne usluge odvodnje otpadnih voda - kanalizacije

društvo obračunava prema količini isporučene vode  korisniku i cijene iz cjenika, različito za domaćinstva, a različito za ostale potrošače.

         Obračun iz prethodnog stavka iskazuje se na računu za isporuku

vodom korisnicima čija je građevina priključena na javni kanalizacijski

sustav.

         Na cijenu usluge kanalizacije društvo, na temelju Zakona o financi- ranju vodnog godspodarstva i na način i u iznosu utvrđenima odlukom

jedinica lokalne samouprave – Grada Paga i Općine Kolan obračunava i naplaćuje naknadu za razvoj za izgradnju i održavanje kanalizacijske komunalne infrastrukture i prihod je jedinice lokalne samouprave.

         Na cijenu usluge kanalizacije, društvo, na termelju cjenika komuna-

lnih usluga, obračunava i naplaćuje i naknadu za održavanje djelatnosti kanalizacije i održavanje kanalizacijeke komunalne infrastrukture i prihod je  društva.

                            

Članak 25.

 

         Korisnik je dužan s kanalizacijskim priključkom postupati s dužnom pažnjom. Ne smije ga oštećivati, ili njime na bilo koji drugi način samovo-

ljno raspolagati, a u suprotnom dužan je društvu nadoknaditi štetu i cjelo-

kupni trošak popravka.          

         Za kvarove na internoj - kućnoj instalaciji, uklanjanju kvarova,

zamjene i sl. odgovara i troškove isključivo snosi sam korisnik.

 

 

 

3.  Dostava računa za isporuku vodnih usluga – isporuke vode i kanalizacije

 

Članak 26.

 

         Društvo dostavlja korisnicima račune tromjesećno, osim za poslovne objekte za koje korisnicima račune dostavlja mjesećno,  za akontacijska razdoblja, na temelju obračuna prema procjenjenoj potrošnji iz prethodne godine i to za razdoblja:

- od 01.siječnja do 30.travnja tekuće godine,

- od 01.lipnja do 31.kolovoza tekuće godine,

- od 01.listopada do 30.studenog tekuće godine.

         Za mjesece svibanj, rujan i prosinac tekuće godine društvo dosta-

vlja račune korisnicima na temelju obračuna prema stvarno očitanoj potro- šnji na vodomjeru.  

         Dostavu računa korisnicima društvo vrši preko inkasatora ili putem

pošte.

         Račun za komunalne usluge sadrži pored obračuna komunalnih usluga s naznakom obračunske jedinice i cijene i iznos naknade za korište-

nje voda i naknadu za zaštitu voda s naznakom iznosa po m3 isporučene,

odnosno ispuštene vode sve temeljem posebnih propisa i kao prihod

Hrvatskoh voda. Račun također sadrži i obračun poreza na dodanu vrije- dnost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

         Račun potrošač plaća inkasatoru ili putem pošte, banke i sl.,

a može ga neposredno platiti i na blagajni društva, u roku dospjelosti označenom na računu

         Račun društvo dostavlja korisniku - vlasniku građevine, na koga

ghlasi priključak ili drugom korisniku građevine ako je tako s korisnikom vlasnik ugovorio i o tome pisano i dokazivo obavijestio društvo, a slučaju

neplaćanja računa od strane drugog korisnika račun je društvu dužan

platiti vlasnik građevine.

         U slučaju da po priključenju nekretnine na komunalnu infrastrukturu

dođe do prodaje ili na drugi način otuđenja dijela nekretnine novom

vlasniku, a vlasnici nisu zatražili odvojenje priključka ili odvojenje nije

zbog tehničkih razloga i što ocjenjuje društvo moguće, račun društvo

nastavlja dostavljati dosadašnjem vlasniku - imaocu priključka, a vlasnici

su dužni međusobno dogovoriti način međusobnog podmirenja duga iz

računa.                                       

        Kod prodaje građevine korisnici su dužni prije prodaje građevine provjeriti stanje duga građevine za vodne usluge prema društvu te platiti

dug, a u suprotnom će društvo  za nepodmireno dugovanje teretiti novog

korisnika - vlasnika nekretnine.

 

4.  Donošenje cjenika društva za isporuku vodnih usluga.

 

Članak 27.

 

        Društvo donosi cjenik za isporuku vodnih usluga, u skladu sa važećim propisima. 

        Cjenikom komunalnih usluga iz stavka 1. ovog članka Odluke, pored navedenog u ovoj Odluci, društvo utvrđuje i cijenu izrade priključka građe-

vine, osim cijene troškova materijala.

        Društvo javno objavljuje cjenik za isporuku vodnih usluga na svojoj internet stranici.

 

 

VII  UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPAKA OGRANIČENJA ILI

OBUSTAVE ISPORUKE VODNIH USLUGA

 

Članak 28.

 

        Društvo može korisniku obustaviti isporuku vodnih usluga isključe-

njem njegove građevine iz javne vodne komunalne infrastrukture:

1. ako korisnik ne plati dva ili više računa u cijelosti ili u dijelu, osim u slu-

    čaju osporavanja računa ili pokretanja postupka prisilne naplate u smislu

    članka 26. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.79/07, 79/09)

2. ako potrošač ne obavijesti društvo o promjeni svoje adrese u roku od

    8 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa

    ili opomene,

3. ako korisnik onemogući, spriječi ili u ponovljenom slučaju ne omogući

    očitavatelju slobodan pristup vodomjeru, očitanje vodomjera, stanje

    priključka, vodomjera ili vodomjernog okna,

4. ako priključno mjesto ne odgovara važećim tehničkim i sanitarnim

    normama ili je tijekom korištenja došlo do oštećenja priključnog mjesta,

    a potrošač odbije otkloniti tehničke nedostatke u ostavljenom, primjere-

    nom roku,

5. ako korisnik nije u cijelosti podmirio svoje obveze društvu prema raču-

    nu za priključenje građevine na javni vodovodni ili kanalizacijski sustav,

6. ako korisnik oštećuje vodomjer, priključak, priključno mjesto, spremište

    vodomjera, ili propušta dužno održavati i dužno zaštititi priključak,

    vodomjer i vodomjerno okno

7. ako je korisnik samovoljno priključio građevinu na javni komunalni

    vodni sustav,

8. ako vodnu uslugu koristi trošilom koje nije spojeno preko vodomjera,

9. ako je korisnik neovlašteno omogućio drugom potrošaču priključenje

    na javni komunalni vodni sustav,

10.u drugim sličnim slučajevima nastalim skrivljenim ponašanjem ili pro-

    pustom korisnika.

              

Članak  29.

 

        Društvo ima pravo obustaviti ili ograničiti isporuku vodnih usluga u slučajevima:

-   kada se vrši izgradnja ili popravci kvarova na komunalnoj vodnoj

    infrastrukturi,

-   u slučajevima iznenadnih zagađenja komunalne vodne infrastrukture i

    okoliša,

-   na temelju naredbe nadležnih organa,

-   u drugim sličnim opravdanim slučajevima.

 

Članak  30.

 

        Društvo će prije obustave isporuke vodnih usluga iz članku 28. i 29.

ove Odluke o tome obavijestiti korisnike na primjereni način.

        Za ponovno priključenje na javni vodni komunalni sustav u slučaje- vima obustave isporuke vodnih usluga iz razloga skrivljenog ponašanja ili propusta korisnika, korisnik je dužan podmiriti troškove isključenja i ponovnog priključenja građevine na vodnu komunalnu infrastrukturu.

        Izuzetno od odredbe st.1.ovog članka Odluke, u slučaju neovlaštenog priključenja na javnu vodnu komunalnu infrastrukturu ili u slučaju korištenja vode trošilom koje nije spojeno preko vodomjera te u slučaju da je korisnik omogućio drugom korisniku neovlašteno priključenje na javnu vodnu komunalnu infrastrukturu, društvo će obustaviti pružanje isporuke vodne usluge korisniku bez prethodne obavijesti iz st.1.ovog članka Odluke.

        U slučaju obustave isporuke vodne usluge – isključenjem vode, društvo će omogućiti korisniku upotrebu vode za zadovoljenje osnovnih životnih i drugih njegovih potreba, potreba članova njegove obitelji i osoba koje kod njega u bilo kojem svojstvu borave, sa trošila koje se nalazi u poslovnom prostoru društva, u Pagu, u Ulici braće Fabijanić 1, uz prethodno plaćanje isporuke vode na blagajni društva odnosno predočenja dokaza o plaćanju. 

 

 

VIII  POSTUPANJE U SLUČAJU NEOVLAŠTENOG KORIŠTENJA

VODNIH USLUGA

 

 

Članak 31

 

         Za slučaj da korisnik neovlašteno izvrši ukopčanje na vodovodnu komunalnu infrastrukturu, vrši krađu vode, samovoljno isporučuje vodu korisnicima koji nemaju ovlaštenje za priključenje ili kojima je isporuka vode privremeno ograničena ili obustavljena zbog razloga iz ove Odluke, dužan je društvu nadoknaditi štetu prema vlastitoj procjene društva o iznosu štete, kao  i drugo potrživanje. Pored navedenog društvo će protiv počinitelja podnijeti i odgovarajuću prijavu nadležnim organima. 

 

Članak 32.

 

         Za slučaj neovlaštenog priključenja građevine od strane korisnika na javnu kanalizacijsku infrastrukturu, društvo će od korisnika potraživati  naknadu štete i drugog troška prema vlastitoj procjeni iznosa štete i troška, te protiv korisnika podnijeti i odgovarajuću prijavu nadležnim organima. 

 

 

IX TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI ZA UGRADNJU

VODOMJERA

 

Članak  33.

 

        Vodomjer se smješta u vodomjerno okno veličine svjetlog otvora 0,40 m  x  0,50 m za jedan do dva u zajedničkom oknu ili 0,6 m x  0,6 m za tri i više vodomjera u zajedničkom vodomjernom oknu. Maksimalna dubina okna je 0,80 m, a minimalna 0,30 m. Okno mora biti izrađeno od betona ili

cigli, s unutarnjom obradom zidova.

          Poklopac vodomjernog okna je od lijevanog željeza, dimenzija 0,40 m  x  0,50 m, ili 0,60 m  x  0,60 m zavisno o veličini okna i odgovarajuće

nosivosti opterećenja osovinskog pritiska ovisno o lokaciji. Na poklopcu

mora bit oznaka „voda“.

          U vodomjernom oknu smješta se vodomjer određenog profila, zavisno o potrebnom protočnom kapacitetu, zaporni ventil ispred vodomjera u smjeru protoka vode te zaporni ventil iza vodomjera sa ispusnom slavinom te spojnih komada.

          U koliko nije  moguće postupiti prema odredbama st.1., 2. i 3. ovog članka Odluke, društvo može, prema situaciji na terenu postupiti i drugačije.

 

Članak  34.

 

          Svaka građevina, odnosno svaki dio građevine koji predstavalja

samostalnu uporabnu cjelinu (stan, apartman ili drugi slični prostor u

višestambenoj zgradi, poslovni prostor, garaža i sl.) mora imati zaseban uređaj za mjerenje potrošnje.

           Položaj vodomjernog okna određuje se dozovlom o priključenju iz članka 2. i 3. ove Odluke, a može biti na javnoj površini, građevnoj čestici,

ili na građevini, na mjestu koje je slobodno i bez zapreka dostupno zaposlenicima društva.

 

X   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

 

        Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave na oglasnoj

ploči društva

        Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti u cijelosti dosadašnja Odluka o uvjetima korištenja, obračuna i plaćanja komunalnih usluga društva od 02.travnja 2002.god., kao i Odluka o izmjenama i dopunama nevedene Odluke od dana 05.studenog 2002.god.  i Odluka o izmjenama i dopunama navedene Odluke od dana  05.ožujka 2007.god.

                                          

Pag, 04.siječnja 2010.                                                    Direktor:

                                                                               Ante Fabijanić ing. ,v.r.

 

 

        Ova odluka javno je objavljena na oglasnoj ploči društva dana

 04.siječnja 2o10.god., te je stupila na snagu dana  13.siječnja 2010.god.