Komunalno društvo Pag d.o.o. u 2017.godini započelo je edukacijom djelatnika za rad na UPOV u organizaciji TCC Danubius. U ovoj godini završena je edukacija za prvog djelatnika, dok će drugi djelatnik edukaciju završiti u veljači 2018.godine.
Troškovi će se sufinancirati su u omjeru od 80 % Hrvatske vode/20% KD Pag. Na nivou cijele Hrvatske edukaciju su odobrene za 50 komunalnih društava pa smatramo velikim uspjehom to što naša dva djelatnika sudjeluju u ovom projektu.
Odgovorno osoblje koje radi na takovim uređajima treba biti jako dobro upoznato sa procesom rada, strojevima i mjernim instrumentima pošto su ovakvi uređaji puno složeniji i reagiraju osjetljivije na promjene u hidraulici ili opterećenju. Nadalje, takvi zaposlenici se trebaju brinuti za pripadajuću dokumentaciju, održavanje, kontrolu troškova, organizaciju i konačno rizike koji se na kraju tiču i osoba koje donose odluke u komunalnim organizacijama. Dakle, samo optimalizacijom rada i održavanjem možemo držati cijene pročišćavanja otpadnih voda unutar granica prihvatljivih za građane.
TCC Danubius je prva neprofitna organizacija koja nudi kontinuirane aktivnosti osposobljavanja za sektor voda u Hrvatskoj. Ova edukacija je posljedica dugogodišnje suradnje Njemačke i Hrvatske u vodnom sektoru, a u ovom konkretnom slučaju Ministarstvo zaštite okoliša Baden-Wuerttemberga je financiralo u cijelosti izradu Kurikuluma za ovu edukaciju, dok DBU sufinancira njegovu provedbu. Ovo je jedini program doživotnog učenja (life long learning) u regiji za komunalno osoblje u sektoru voda. TCC Danubius je značajno podržan od Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda u provođenju ove edukacije.