Sukladno odredbama članka 10.Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) i Upute za objavu godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica samouprave Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske

, u Klasi: 008-01/15-01/02, pod Ur. brojem: 401-01/21-16-02, od dana 20.svibnja 2016.god. prema Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast 2014-2016, a u smislu odredaba Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15), Komunalno društvo Pag d.o.o. za komunalne djelatnosti, Pag, Ul. braće Fabijanić b.b.
 objavljuje godišnja financijska izvješća za poslovne godine kako slijedi:

Godišnja financijska izvješća