Program ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 71/16, 15/17, 17/17, 27/17), natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ –provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ (NN 76/16, 18/17),koji je bio raspisan od 5. rujna do 5. listopada 2016. godi.Iznos potpore za 75 odobrenih zahtjeva je 301.911.857,50 kuna.

Komunalno društvo Pag d.o.o. nominiralo je projekt Vodoopskrbni cjevovod naselja Proboj i nalazi se na 60. mjestu Rang liste sa iznosom od 3.558.409,80 kn te očekujemo Odluku o prihvatljivosti. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će s korisnicima kojima su izdane Odluke o prihvatljivosti sklopiti Ugovor o financiranju u skladu s člankom 36. Pravilnika o provedbi Mjere 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”. Kroz provedbu odobrenih projekata značajno će se unaprijediti kvaliteta života te omogućiti ostanak stanovništva na ruralnim područjima.
Više informacija: Kontakt osoba Irena Buljanović, Komunalno društvo Pag d.o.o.
Naziv projekta:Vodoopskrbni cjevovod naselja Proboj
Ukupna vrijednost projekta:3.558.409,80 knod čega intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.
Razdoblje provedba:18 mjeseci
Nositelj projekta: Komunalno društvo Pag d.o.o.
Fond:Program ruralnog razvoja - Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tipoperacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

Ciljevi projekta/operacije:
-Opći cilj
projekta je postizanje cjelovitosti vodoopskrbnog sustava grada Paga.
-Specifični ciljevi:
1.Izgraditi vodoopskrbni sustav u mjestu Proboj,
2.Osigurati stanovnicima kontroliranu i zdravstveno ispravnu vodoopskrbu,
3.Omogućiti razvoj naselja Proboj.

Rezultati projekta:
1.Izgrađen sustav cjevovoda u dužini od 1,9 km
2.22 stalna stanovnika priključena na sustav javne, kontrolirane vodoopskrbe
3.150 vikend stanovnika priključeno na javni, kontrolirani sustav vodoopskrbe
4.Postignuti standardi Direktive o kakvoći vode za piće (98/83/EC)

 

Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine

Sukladno odluci o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. – NPOO, (Nbr.78/2021), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3 Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. provedba programa vodnog gospodstva, objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje već započetih ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanje zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanje upravljanja vodama i postizanje veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Komunalno društvo Pag d.o.o. uspješno je sudjelovalo na navedenom pozivu za dodjelu sredstva projektom „Razvoj vodoopskrbe i odvodnje na području Komunalnog društva Pag d.o.o.“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.070.393,50 HRK, procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 4.305.701,37 HRK. Dodijeljeni bespovratni financijski doprinos iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznose maksimalno 3.444.561,09 HRK, odnosno 80% iznosa prihvatljivih izdataka projekta.