Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine - (objava 02.10.2023)

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I4.01.001

Komunalno društvo Pag d.o.o. uspješno je sudjelovalo na pozivu za Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda projektom „Razvoj vodoopskrbe i odvodnje na području Komunalnog društva Pag d.o.o.“.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.070.393,50 HRK, procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 4.305.701,37 HRK. Dodijeljeni bespovratni financijski doprinos iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznose maksimalno 3.444.561,09 HRK, odnosno 80% iznosa prihvatljivih izdataka projekta.

Projekt „Razvoj vodoopskrbe i odvodnje na području Komunalnog društva Pag d.o.o.“

sastoji se od dva dijela- elementa, pri čemu se jedan element odnosi na vodoopskrbu, a drugi na odvodnju.

Za vodoopskrbu:

Projekt izgradnje Procrpne stanice Gorica (Vrčići) doprinosi ostvarenju rezultata i ciljeva podkomponente C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, reformske mjere C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva, na način da će se za sve stalne, kao i privremene  stanovnike ovog područja dugoročno osigurati  pristup poboljšanoj opskrbi vodom, odnosno osigurati  dostupnost sigurne vode za piće te je sukladno tome i usklađen sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.

Ova izgradnja spada u investicijski projekat koji se odnosi na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe na području Hrvatske te također i na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe koja su posebno usmjerena u kvalitetnu i sigurnu vodoopskrbu na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima gdje će se uzeti u obzir usklađenje s revidiranom Direktivom o vodi za ljudsku potrošnju EU 2020/2184 (preinaka direktive).

Na temelju provedenih analiza, kapacitet procrpne stanice biti je Q ≈ 32 l/s, Hm ≈ 34 m, kako bi se osigurale potrebne količine vode za južni dio otoka Paga. Upravljanje rada procrpne stanice  u potpunosti je automatsko, uvedeno u postojeći telemetrijski sustav, odnosno uvedeno u nadzorno-upravljački sustav Komunalnog društva Pag d.o.o. Time se omogućila zdravstveno ispravna voda za 744 stalna stanovnika, ali i za privremene stanovnike kao i turiste koji borave na ovom području.

Ovaj element projekta uspješno je završen dobivanjem Uporabne dozvole dana 05.05.2022., KLASA: UP/I-361-05/22-01/000007, URBROJ: 2198-07-12/1-22-0010 izdane od Upravnog odijela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

ttt

Procrpna stanica Gorica, naselje Gorica

Za odvodnju:

Projekt izgradnje Kanalizacijska crpna stanica „CS 3- Jadran“ s pripadajućim gravitacijskim kolektorima Ulice Golija u Pagu doprinosi ostvarenju rezultata i ciljeva podkomponente C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, reformske mjere C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva na način da će se osigurati smanjenje zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama te je sukladno tome i usklađen sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.

Provedba investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne odvodnje, koji sadrže proširenje i rekonstrukciju sustava javne odvodnje,  doprinose  postizanju cjelovitog rješenja aglomeracija te postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Projekt izgradnje Kanalizacijska crpna stanica „CS 3- Jadran“ s pripadajućim gravitacijskim kolektorima u Ulici Golija u Pagu odnosi se na izgradnju nove crpne stanice čija je uloga prikupljanje i trenutna distribucija otpadne vode prema UPOV-u grada Paga. Ona nema ulogu pročišćavanja otpadnih voda, ali će se njenom izgradnjom osigurati smanjenje zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama.

UPOV grada Paga lociran je na području grada Paga izveden je mehaničkog tipa sa automatskom rešetkom, pjeskolovom-mastolv, mjeračem protoka na izlazu i komandnoj zgradi te završava s podmorskim ispustom.

U novoj kanalizacijskoj crpnoj stanici „CS 3 – JADRAN“ prikupljaju se otpadne vode gravitirajućeg područja, uključivo uklanjanje krupnih sadržaja iz otpadnih voda pomoću grube ručne rešetke ugrađene u ulaznom oknu, prije priključenja u crpni zdenac.

Nova kanalizacijska crpna stanica "CS 3 - JADRAN" predviđena je kao podzemna građevina, složena od crpnog zdenca i zasunske komore te retencijskog bazena. Mjere zaštite okoliša za obrađivanu građevinu crpne stanice, zbog njene specifičnosti, sastoje se u kvalitetnoj izvedbi radova, s naglaskom na osiguranju vodonepropusnosti svih konstruktivnih elemenata građevine te cijevi i opreme (crpki, fazonskih komada i armatura). Sanitarne otpadne vode obalnih objekata u neposrednoj blizini ulice Golija će novim gravitacijskim kolektorom GK-1.1 biti dopremljene u sustav javne odvodnje grada Paga. Gravitacijski kolektor GK-2 predviđen je za preusmjeravanje toka sanitarnih otpadnih voda objekata iz dijela ulice Golija te Šetališta Vladimira Nazora i dopremu do nove kanalizacijske crpne stanice „CS 3 – JADRAN“.

Crpna stanica CS 3 - Jadran prikuplja otpadne vode sa 5 crpnih stanica sustava javne odvodnje grada Paga, pa samim time utječe na veliki dio priključenog stanovništva. Može se reći da pod nju spada 90% ukupnih korisnika, odnosno 2564 stalna stanovnika, ali i svi privremeni stanovnici kao i turisti koji borave na ovom području, pa je i ciljana skupina vrlo velika.

Ovaj element projekta uspješno je završen dobivanjem Uporabne dozvole dana 31.05.2023., KLASA: UP/I-361-05/22-01/000046, URBROJ: 2198-07-12/4-23-0015 izdane od Upravnog odijela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

tt1t

Crpna stanica CS 3 Jadran u Ulici Golija u Pagu


 

Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine - (objava 16.05.2023)

Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda

Kod poziva: NPOO.C1.3.R1-I4.02

Komunalno društvo Pag d.o.o. dana 28.04.2023. godine potpisalo je ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt „Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o.“.

Ukupna vrijednost projekta je 3.219.191,70 €, od čega ukupno prihvatljivi troškovi iznose 2.575.353,36 €, dok bespovratna sredstva iznose 2.060.282,69 €, odnosno 80%.

Preostali dio prihvatljivih troškova podmirit će se u omjeru 50/50 sufinanciranje Hrvatskih voda i Komunalnog društva Pag d.o.o. Omjer sufinanciranja osiguran je potpisivanjem Ugovorom o sufinanciranju između Hrvatskih voda i KD Paga d.o.o. također 28.04.2023.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. – NPOO, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3 Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. provedba programa vodnog gospodstva, objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

 Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Projekt „Razvoj vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o.“ usmjeren je doprinosu očuvanja vodnih resursa, smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu i povećanju energetske učinkovitosti vodoopskrbnog sustava čime će se omogućiti dostupnost pitke vode svim građanima, osobito bitno za građane iz ruralnih predjela otoka Paga kao i doprinijeti klimatskim ciljevima.

Projekt se sastoji od tri elementa:

  1. Vodovodna mreža naselja Stara Vas – Ovim projektom izgraditi će se 789,92 metara vodovodne mreže. Postojeći cjevovod u potpunosti će se napustiti i svi stanovnici, odnosno korisnici, biti će prespojeni na novi cjevovod. Svi kućni priključci, 34 priključka, biti će izvedeni od strane Komunalnog društva Pag odmah po izgradnji novog cjevovoda. Ukupna vrijednost svih aktivnosti po navedenom elementu iznosi 230.639,05 €.
  2. Vodoopskrbni cjevovod na dionici VS „Pag“ – VS „Babelina draga“ - ovim elementom projekta planira se rekonstruirati 2.652 metra glavnog transportnog gravitacijskog cjevovoda sustava javne vodoopskrbe kojim se doprema voda sa kopnene strane na otok Paga. Radi se o transportnom cjevovodu čija je osnovna svrha punjenje prekidnih komora i vodosprema. Voda se iz PK Koromačina, koja se nalazi na strani Velebita, podmorskim cjevovodom distribuira u PK Komorovac na otoku Pagu, iz PK Komorovca, ovim gore navedenim glavnim transportnim cjevovodom, puni VS Pag i VS Babelina draga. Ovim elementom projekta osigurati će se uvjet da se distribucija vode prema crpilištu Vrčići. Ukupna vrijednost svih aktivnosti po navedenom elementu iznosi 1.427.453,71 €.
  3. Zamjena vodoopskrbnog cjevovoda na dionici Dinjiška – Miškovići - Primarni cilj rekonstrukcije ovog cjevovoda, u duljini od 4.805 metara je osiguranja sigurne i kvalitetne vodoopskrbe za sve stanovnike ovog distribucijskog područja i smanjenje gubitaka. Cjevovod se nalazi na krškom terenu pa je ponekad vrlo teško pronaći puknuće unutar 24 sata. Za to vrijeme dolazi do ugroze kvalitete vode u pogledu mikrobioloških i/ili kemijskih parametara. Zamjenom/rekonstrukcijom postojećeg cjevovoda rizik puknuća otklanja se na najmanji mogući postotak što će uvelike utjecati kvalitetu cjelokupne vodoopskrbe na ovom području. Ukupna vrijednost svih aktivnosti po navedenom elementu iznosi 917.260,60 €.

Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine - (objava 14.04.2022)

Sukladno odluci o sustavu upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. – NPOO, (Nbr.78/2021), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3 Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. provedba programa vodnog gospodstva, objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje već započetih ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanje zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanje upravljanja vodama i postizanje veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Komunalno društvo Pag d.o.o. uspješno je sudjelovalo na navedenom pozivu za dodjelu sredstva projektom „Razvoj vodoopskrbe i odvodnje na području Komunalnog društva Pag d.o.o.“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.070.393,50 HRK, procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 4.305.701,37 HRK. Dodijeljeni bespovratni financijski doprinos iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznose maksimalno 3.444.561,09 HRK, odnosno 80% iznosa prihvatljivih izdataka projekta.


 

Program ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 71/16, 15/17, 17/17, 27/17), natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ –provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ (NN 76/16, 18/17),koji je bio raspisan od 5. rujna do 5. listopada 2016. godi.Iznos potpore za 75 odobrenih zahtjeva je 301.911.857,50 kuna.

Komunalno društvo Pag d.o.o. nominiralo je projekt Vodoopskrbni cjevovod naselja Proboj i nalazi se na 60. mjestu Rang liste sa iznosom od 3.558.409,80 kn te očekujemo Odluku o prihvatljivosti. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će s korisnicima kojima su izdane Odluke o prihvatljivosti sklopiti Ugovor o financiranju u skladu s člankom 36. Pravilnika o provedbi Mjere 07 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”. Kroz provedbu odobrenih projekata značajno će se unaprijediti kvaliteta života te omogućiti ostanak stanovništva na ruralnim područjima.
Više informacija: Kontakt osoba Irena Buljanović, Komunalno društvo Pag d.o.o.
Naziv projekta:Vodoopskrbni cjevovod naselja Proboj
Ukupna vrijednost projekta:3.558.409,80 knod čega intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.
Razdoblje provedba:18 mjeseci
Nositelj projekta: Komunalno društvo Pag d.o.o.
Fond:Program ruralnog razvoja - Mjera 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tipoperacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

Ciljevi projekta/operacije:
-Opći cilj
projekta je postizanje cjelovitosti vodoopskrbnog sustava grada Paga.
-Specifični ciljevi:
1.Izgraditi vodoopskrbni sustav u mjestu Proboj,
2.Osigurati stanovnicima kontroliranu i zdravstveno ispravnu vodoopskrbu,
3.Omogućiti razvoj naselja Proboj.

Rezultati projekta:
1.Izgrađen sustav cjevovoda u dužini od 1,9 km
2.22 stalna stanovnika priključena na sustav javne, kontrolirane vodoopskrbe
3.150 vikend stanovnika priključeno na javni, kontrolirani sustav vodoopskrbe
4.Postignuti standardi Direktive o kakvoći vode za piće (98/83/EC)