Radi što kvalitetnije distribucije i opskrbe vodom naših potrošača Komunalno društvo Pag pokrenulo je uvođenje HACCAP sustava u svoj vodoopskrbi sustav.Uvođenje HACCAP-a započelo je početkom ove 2009 godine i traje kontinuirano cijelu godinu.Edukacija će trajati do kraja godine kada bi Komunalno društvo Pag trebala posjetiti komisija te bi sustav bio uveden.

ŠTO JE HACCAP?

H HAZARD OPASNOST

A ANALYSIS and ANALIZA

C CRITICAL KRITIČNE

C CONTROL KONTROLNE

P POINTS TOČKE

HACCAP je znanstveni, racionalni i sistematski pristup identifikaciji, procjeni i kontroli opasnosti radi osiguravanja zdravstvene ispravnosti hrane ( vode za piće ).

TEMELJI HACCAP-a

Dobra proizvodna praksa – je kombinacija kvalitete i standardnih postupaka rada u djelatnosti opskrbe vodom za piće sa svrhom izbjegavanja zagađivanja vode iz unutarnjih ili vanjskih izvora.

Dobra proizvodna praksa ima dvije glavne komponente:

1. Djelotvorne proizvodne operacije

 • Proizvodni proces ( od sirove vode do potrošača ), oprema i aktivnosti su u cijelosti definirani
 • Osigurani su nužni resursi koji podrazumijevaju
  • odgovarajuću infrastrukturu ( zahvat vode , uređaj za pročišćivanje , transpostni cjevovod, vodosprema , distribucijske cijevovode )
  • primjerenu opremu
  • specificirane materijale i kemikalije
  • specificirane postupke rada
  • kvalificirane radnike
  • Postupak prerade vode je učinkovit
 • Vodoopskrbi objekti se redovito pregledavaju, održavaju i čiste
 • Postoji praksa identifikacije vjerojatnosti pojave onečišćenja iz vanjskih izvora
 • Postoji program praćenja zdravstvene ispravnosti vode
 • Postoje pisane instrukcije o radnim postupcima
 • Radnici su obučeni da ispravno provode procedure
 • Izrađuje se dokumentacija koja dokazuje da procedure postoje
 • Za slučaj zdravstvene neispravnosti vode postoji sustav obavještavanja javnosti i davanja preporuka o mogućnostima njene uporabe na određeno vrijeme

2. Djelotvorna kontrola kvalitete

 • Definirane linije odgovornosti
 • Transparentni postupci audita
 • U slučaju prepuštanja određenih poslova vanjskim suradnicima provjerava se sposobnost izvršitelja
 • Utvrđene nepravilnosti koriste se za sprječavanje ponavljanja pogreške
 • Postoji uhodana procedura brzog dostavljanja informacija zaposlenicima
 • Pritužbe potrošaća vode se bilježe i razmatraju , te se ispituju razlozi nastalog problema
 • Drugim upravljačkim strukturama es dostavljaju sažeci izvještaja o kontroli vode
 • Održavaju se redoviti kontakti sa organima uprave
 • Održava se potreban uvid u nove zakonske propise
 • Nadležnost i odgovornost rukovodstva vodovoda i upravitelja kontrole kvalitete su jasno definirane

Dobra higijenska praksa - sve vrste prakse u pogledu uvjeta i mjera potrebnih za jamstvo zdravstvene ispravnosti vode za piće u svakom obliku njene upotrebe.

Opća načela higijene vode za piće

 1. Zaštita izvorišta vode za piće
 2. Učinkoviti postupak prerade vode
 3. Održavanje i sanacija objekata
 4. Kontrola operacija
 5. Obuka osoblja
 6. Obavješćivanje potrošača o zdravstvenoj ispravnosti/neispravnosti vode za piće

RAZLOZI PRIMJENE HACCAP-a U VODOOPSKRBI

 • Ispitivanje mikrobioloških i kemijskih sastojaka u sirovoj vodi kao i vodi za piće je vrlo često sporo, kompleksno i skupo
 • Vrlo ograničene mogućnosti ranog upozoravanja na probleme zdravstvene ispravnosti vode koja se isporučuje potrošačima
 • Općenito monitoring kvalitete vode može samo potvrditi da li je voda bila ispravna ili ne
 • Mikrobiološki indikatori ( E. coli) ne mogu odražavati rizik uzrokovan patogenim virusima i protozoama
 • Rezultati ispitivanja odnose se samo na kvalitetu vode statistički nereprezentetivnig broja uzoraka u odnosu na cjelinu dok kvaliteta vode može varirati brzo u širokim rasponima

HACCAP TRAŽI

 • Potpunu predanost i uključenost uprave i radne snage
 • Dosljedne/standardizirane postupke rad
 • Multidisciplinarni pristup
 • Iscrpno stručno znanje
 • Obučeno i osposobljeno osoblje