Kako funkcionira HACCAP SUSTAV ?

Radi što kvalitetnije distribucije i opskrbe vodom naših potrošača Komunalno društvo Pag pokrenulo je uvođenje HACCAP sustava u svoj vodoopskrbi sustav.Uvođenje HACCAP-a započelo je početkom ove 2009 godine i traje kontinuirano cijelu godinu.Edukacija će trajati do kraja godine kada bi Komunalno društvo Pag trebala posjetiti komisija te bi sustav bio uveden.

Što je to HACCAP?

H HAZARD OPASNOST

A ANALYSIS and ANALIZA

C CRITICAL KRITIČNE

C CONTROL KONTROLNE

P POINTS TOČKE

HACCAP je znanstveni, racionalni i sistematski pristup identifikaciji, procjeni i kontroli opasnosti radi osiguravanja zdravstvene ispravnosti hrane ( vode za piće ).

Koji su temelji HACCAP-a?

Dobra proizvodna praksa – je kombinacija kvalitete i standardnih postupaka rada u djelatnosti opskrbe vodom za piće sa svrhom izbjegavanja zagađivanja vode iz unutarnjih ili vanjskih izvora.

Dobra proizvodna praksa ima dvije glavne komponente:

1. Djelotvorne proizvodne operacije

 • Proizvodni proces ( od sirove vode do potrošača ), oprema i aktivnosti su u cijelosti definirani
 • Osigurani su nužni resursi koji podrazumijevaju
  • odgovarajuću infrastrukturu ( zahvat vode , uređaj za pročišćivanje , transpostni cjevovod, vodosprema , distribucijske cijevovode )
  • primjerenu opremu
  • specificirane materijale i kemikalije
  • specificirane postupke rada
  • kvalificirane radnike
  • Postupak prerade vode je učinkovit
 • Vodoopskrbi objekti se redovito pregledavaju, održavaju i čiste
 • Postoji praksa identifikacije vjerojatnosti pojave onečišćenja iz vanjskih izvora
 • Postoji program praćenja zdravstvene ispravnosti vode
 • Postoje pisane instrukcije o radnim postupcima
 • Radnici su obučeni da ispravno provode procedure
 • Izrađuje se dokumentacija koja dokazuje da procedure postoje
 • Za slučaj zdravstvene neispravnosti vode postoji sustav obavještavanja javnosti i davanja preporuka o mogućnostima njene uporabe na određeno vrijeme

2. Djelotvorna kontrola kvalitete

 • Definirane linije odgovornosti
 • Transparentni postupci audita
 • U slučaju prepuštanja određenih poslova vanjskim suradnicima provjerava se sposobnost izvršitelja
 • Utvrđene nepravilnosti koriste se za sprječavanje ponavljanja pogreške
 • Postoji uhodana procedura brzog dostavljanja informacija zaposlenicima
 • Pritužbe potrošaća vode se bilježe i razmatraju , te se ispituju razlozi nastalog problema
 • Drugim upravljačkim strukturama es dostavljaju sažeci izvještaja o kontroli vode
 • Održavaju se redoviti kontakti sa organima uprave
 • Održava se potreban uvid u nove zakonske propise
 • Nadležnost i odgovornost rukovodstva vodovoda i upravitelja kontrole kvalitete su jasno definirane

Dobra higijenska praksa - sve vrste prakse u pogledu uvjeta i mjera potrebnih za jamstvo zdravstvene ispravnosti vode za piće u svakom obliku njene upotrebe.

Koja su opća načela higijene vode za piće?

 1. Zaštita izvorišta vode za piće
 2. Učinkoviti postupak prerade vode
 3. Održavanje i sanacija objekata
 4. Kontrola operacija
 5. Obuka osoblja
 6. Obavješćivanje potrošača o zdravstvenoj ispravnosti/neispravnosti vode za piće

Koji su razlozi primjene HACCAP-a u vodoopskrbi?

 • Ispitivanje mikrobioloških i kemijskih sastojaka u sirovoj vodi kao i vodi za piće je vrlo često sporo, kompleksno i skupo
 • Vrlo ograničene mogućnosti ranog upozoravanja na probleme zdravstvene ispravnosti vode koja se isporučuje potrošačima
 • Općenito monitoring kvalitete vode može samo potvrditi da li je voda bila ispravna ili ne
 • Mikrobiološki indikatori ( E. coli) ne mogu odražavati rizik uzrokovan patogenim virusima i protozoama
 • Rezultati ispitivanja odnose se samo na kvalitetu vode statistički nereprezentetivnig broja uzoraka u odnosu na cjelinu dok kvaliteta vode može varirati brzo u širokim rasponima

Koji su zahtjevi HACCAP-a standarda?

 • Potpunu predanost i uključenost uprave i radne snage
 • Dosljedne/standardizirane postupke rad
 • Multidisciplinarni pristup
 • Iscrpno stručno znanje
 • Obučeno i osposobljeno osoblje

U slučaju puknuća cijevi da li sam dužan platiti kompletan račun za vodu?

Da, ako se puknuće desilo poslije Vašeg vodomjera. Sva registrirana potrošnja na vodomjeru bez obzira kako je utrošena (iscurila zbog neispravne instalacije, puštanja vodokotlića i sl.), mora se platiti.

Da li moram platiti vodu koja iscuri u Vašem šahtu kod vodomjera?

Da, ako voda curi poslije vodomjera. U slučaju da propušta spoj prije vodomjera ta Vam se količina vode ne zaračunava. Bez obzira da li curi prije ili poslije vodomjera molimo Vas da takve kvarove prijavite našoj dežurnoj službi jer je to u našem i vašem interesu.

Da li je voda ispravna za piće?

Da. Mi redovno kontroliramo i provjeravamo stanje i kvalitetu vode na kemijske spojeve i bakteriološku ispravnost. U slučaju neispravnosti vode biti ćete na vrijeme obavješteni preko sredstava javnog informiranja i naših internet stranica.

Zašto se u vodi ponekad osjeti miris klora?

Za sprječavanje razvoja mikroorganizama u vodi koristi se otopina klornog preparata natrijevog hipoklorita. Nakon dezinfekcije dio klora iz otopine potroši se na reakciju s organskim in neorganskim tvarima u vodi. a preostali dio osteje kao slobodni rezidual klora dokazuje uspješnost postupka dezinfekcije, a to možemo osjetiti mirisom.

Zašto je voda ponekad bijela?

Pojava bijele vode posljedica je otapanja sitnih mikroskopskih zračnih mjehurića u vodi koji nastaju u cijevima zbog visokog tlaka. Nakon nekoliko trenutaka, oslobađanjem mjehurića, voda postaje bistra te se nakon par minuta potpuno izbistri.
To je prirodna fizikalna pojava i nije posljedica prisutnosti klora u vodi za piće.
Svatko može jednostavnim pokusom provjeriti da li je razlog bijeloj vodi otopljeni zrak:
 1. U čistu staklenu čašu ulijte „bijelu“ vodu iz slavine.
 2. Nakon nekoliko sekundi ćete primijetiti kako se voda bistri od dna prema vrhu dok se svi mjehurići zraka ne oslobode na površini.

„Bijela“ voda ne utječe na zdravlje i zdravstveno je ispravna.

Tko je dužan zaštiti vodomjer od smrzavanja?

Dolaskom zimskih uvjeta (zbog predviđenih niskih temperatura) potrebno je zaštititi vodomjerno okno od smrzavanja. Internu vodovodnu instalaciju te vodomjer u vodomjernom oknu, potrebno je zaštititi kako da bi se spriječio gubitak vode i nepotrebni dodatni troškovi. Zidove i poklopac vodomjernog okna potrebno je zaštititi postavljanjem izolacijskog materijala, poput stiropora, stirodura, ili vreću napunjenu
rastresitim izolacijskim materijalom postaviti u vodomjerno okno. Takav način osigurava kvalitetnu zaštitu od smrzavanja i omogućuje nesmetano očitanja vodomjera. Nije preporučljivo zamatati vodomjere krpama, kamenom vunom ili sličnim materijalima koji upijaju vodu jer mogu samo pogoršati situaciju

Zašto se u vodi ponekad osjeti miris klora?

Za sprječavanje razvoja mikroorganizama u vodi koristi se otopina klornog preparata natrijevog hipoklorita. Nakon dezinfekcije dio klora iz otopine potroši se na reakciju s organskim in neorganskim tvarima u vodi. a preostali dio ostaje kao slobodni rezidual klora dokazuje uspješnost postupka dezinfekcije, a to možemo osjetiti mirisom.

Kakve tvrdoće je voda?

Voda je dobro otapalo i stoga u prirodnoj vodi uvijek ima otopljenih tvari. Vrsta i količina otopljenih mineralnih tvari ovisi o kemijskom sastavu tla i njegovim geofizikalnim osobinama. Voda je tvrđa ili mekša u najvećoj mjeri ovisno o sadržaju iona karbonata i hidrogenkarbonata koji se povezuju s ionima kalcijevih i magnezijevih soli. Ukupna tvrdoća vode uključuje karbonatnu i nekarbonatnu tvrdoću, odnosno sve kalcijeve i magnezijeve soli koje su vezane na karbonate, hidrogenkarbonate, sulfate, kloride, nitrate i silikate. Izražena je najčešće u njemačkim stupnjevima °nj ili °dH prema sljedećoj procjeni:
• vrlo meka voda: < 4 °dH
• meka voda: 4 - 8 °dH
• srednje tvrda voda: 9 - 18 °dH
• tvrda voda: 18 -25 °dH
• vrlo tvrda voda: > 25 °dH
Voda na području grada Paga je srednje tvrda voda.

Zašto se u bojleru ili slavini pojavljuje kamenac?

Kod zagrijavanja vode, izlučuju se mineralne tvari kao vodeni kamenac, što je najizraženije na dnu posude kao bijeli talog prilikom prokuhavanja i na grijačima kućnih aparata (npr.bojleri za toplu vodu) te na cijevima kućne instalacije.
Promjenom tlaka u sustavu može doći do ljuštenja vodenog kamenca sa stjenka cijevi ili grijača, što potrošač primijeti na mrežici slavine kao pijesak ili ljuskice.

Da li je pojava smeđe ili crvenkaste vode na slavini opasna?

Smeđe crveno obojenje vode je česta pojava u jutro ili nakon dužeg mirovanja vode u cijevima. Pocinčane željezne cijevi s vremenom oksidiraju i nastaje rđa, čije sitne čestice vodu oboje u prljavo smeđe-crvenu, što nije opasno za zdravlje. Preporuka potrošačima: isprati vlastiti cjevovod na slavini 5-10 min.
Ukoliko potrošač nije siguran o kvaliteti vode ili duže vrijeme teče prljava voda usprkos ispiranju vlastitog cjevovoda, može nazvati Dispečerski centar broj: 023 600 870 i pojasniti primjedbu te ostaviti svoje podatke. U najkraćem mogućem vremenu javiti će mu se djelatnici Vodovoda, koji će uzeti kontrolni uzorak vode na vodomjeru.

Zbog čega propušta sigurnosni ventil na internoj vodovodnoj instalaciji nakon zamjene vodomjera.?

Komunalno društvo Pag d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga, u cilju smanjenja gubitaka vode i osiguranju kvalitetne i zdravstveno ispravne vode za piće, koristi što preciznije mjerne uređaje koji udovoljavaju zahtjevima postojećih standarda i zakonskih regulativa, te koji sa već ugrađenim uređajem za zaštitu od povratnog toka onemogućavaju prodor vode iz internih vodovodnih instalacija u javni vodoopskrbni sustav, a sve u cilju zaštite ostalih korisnika vodnih usluga od eventualnih posljedica koje bi mogle utjecati na kvalitetu vodoopskrbe.
Zbog hidrauličkih udara koji nastaju otvaranjem i zatvaranjem slavina, kao i zagrijavanjem vode u bojlerima, na internim vodovodnim instalacijama dolazi do povećanja tlaka.
Dok nije bila ugrađena zaštita od povratnog toka vode tlak se kompenzirao u javnom vodoopskrbnom sustavu, a sada dovodi do propuštanja sigurnosnog ventila, koja je zapravo njegova osnovna namjena. Kako bi se spriječilo propuštanje sigurnosnih ventila, preporučamo ugradnju kompenzacijske posude na internu vodovodnu instalaciju.

Zatvaranje vode - zbog nepodmirenog dugovanja

Na računima za vodne usluge koje dobivaju korisnici vodnih usluga stoji napomena : „Nepodmireno dugovanje iz prethodnih razdoblja“ koje se smatra obaviješću odnosno pozivom na plaćanje.
Voda se zatvara sukladno člancima 28. i 29. Odluke o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga javne vodoopskrbe od 04. siječnja 2010. godine, objavljeno na našoj internetskoj stranici www.kd-pag.hr, a sve na temelju članka 216. Zakona o vodama „Isporučitelj vodne usluge može iz opravdanih razloga, sukladno općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga ograničiti, odnosno obustaviti korisnicima isporuku vodnih usluga.“ Narodne novine br. 153/09.
Prema važećem Cjeniku usluga Društvo naplaćuje iskopčanje i ukapčanje vode koje se naplaćuje po cijeni od 500,00 kn za fizičke osobe i 1.200,00 kn za pravne osobe.

Zašto Vodovod nakon primjedbe potrošača o kvaliteti vode uzme kontrolni uzorak na vodomjeru, a ne na kućnoj instalaciji, gdje je utvrđena nepravilnost?

Prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13 i Ugovoru između isporučitelja vode i potrošača odgovornost za kvalitetu vode snosi Vodovod do mjesta preuzimanja- vodomjera. Od tu dalje vlasnik je odgovoran za internu instalaciju