POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. ZEMLJIŠNO KNJIŽNI IZVADAK(VLASNIČKI LIST)
  2. DRUGI ZAKONSKI POSJEDNIK PRILAŽE PUNOMOĆ ILI PISANU SUGLASNOST VLASNIKA NEKRETNINE ZA KOJU SE TRAŽI PRIKLJUČAK
  3. IZVADAK IZ KATASTARSKOG PLANA ZA ČESTICU NA KOJOJ SE NALAZI GRAĐEVINA KOJA SE PRIKLJUČUJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
  4. POPUNJEN ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE – JAVNU VODOVODNU KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

PODNOSITELJ ZAHTJEVA OBVEZAN JE PRIPREMITI:

VODOMJERNO OKNO - (šaht prema nacrtu u prilogu). Vodomjer se smješta u vodomjerno okno veličine svijetloga otvora 0,40 m x 0,50 m za jedan do dva u zajedničkom oknu. Maksimalna dubina okna je 0,80 m, a minimalna 0,30 m. Okno mora biti izrađeno od betona ili cigli, s unutarnjom obradom zidova.
Poklopac vodomjernog okna je od lijevanog željeza, dimenzija 0,40 m x 0,50 m, odgovarajuće nosivosti opterećenja osovinskog pritiska ovisno o lokaciji. Na poklopcu mora bit oznaka „VODA“.
U vodomjernom oknu smješta se vodomjer određenog profila, zavisno o potrebnom protočnom kapacitetu, zaporni ventil ispred vodomjera u smjeru protoka vode te zaporni ventil iza vodomjera sa ispusnom slavinom te spojnih komada. Vodomjerno okno smješteno je max.0,5 m unutar građevinske linije lijevo ili desno od pješačkog ili kolnog ulaza.

NAČIN PLAĆANJA TROŠKOVA PRIKLJUČENJA :

Plaćanje se vrši nakon izvedenih radova priključenja
- gotovinom u cijelosti na blagajni Isporučitelja usluge
- gotovinski na žiro-račun Isporučitelja usluge IBAN:HR4524020061100387006 kod Erste banke

Odluke

Zahtjevi za priključenje

Ugovori