POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. ZEMLJIŠNO KNJIŽNI IZVADAK(VLASNIČKI LIST)
  2. DRUGI ZAKONSKI POSJEDNIK PRILAŽE PUNOMOĆ ILI PISANU SUGLASNOST VLASNIKA NEKRETNINE ZA KOJU SE TRAŽI PRIKLJUČAK
  3. IZVADAK IZ KATASTARSKOG PLANA ZA ČESTICU NA KOJOJ SE NALAZI GRAĐEVINA KOJA SE PRIKLJUČUJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
  4. POPUNJEN ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE – JAVNU VODOVODNU KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

PODNOSITELJ ZAHTJEVA OBVEZAN JE PRIPREMITI:

Vodomjerno  okno smješteno je max.0,5 m unutar regulacijske linije lijevo ili desno od pješačkog  ili kolnog ulaza , da ne smeta prilikom očitanja/zamjene  vodomjera. Vodomjer se smješta u vodomjerno okno veličine svijetlog otvora 0,60 m x 0,80 m za jedan do dva vodomjera, u zajedničkom vodomjernom oknu. Maksimalna dubina okna je 0,80 m, a minimalna 0,30m. Okno mora biti izrađeno od betona ili cigli, s unutarnjom obradom zidova.Poklopac vodomjernog okna je od lijevanog željeza odgovarajućenosivosti opterećenja osovinskog pritiska ovisno o lokaciji. Na poklopcu mora bit oznaka „voda“. U vodomjernom oknu smješta se vodomjer određenog profila, zavisno o potrebnom protočnom kapacitetu, zaporni ventil ispred vodomjera u smjeru protoka vode te zaporni ventil iza vodomjera sa ispusnom slavinom te spojnih komada

NAČIN PLAĆANJA TROŠKOVA PRIKLJUČENJA :

Plaćanje se vrši nakon izvedenih radova priključenja
- gotovinom u cijelosti na blagajni Isporučitelja usluge
- gotovinski na žiro-račun Isporučitelja usluge IBAN:HR4524020061100387006 kod Erste banke

Odluke

Zahtjevi za priključenje

Ugovori