{tab Račun - voda i odvodnja} 

račun voda i odvodnja 1

račun voda i odvodnja 1

{tab Račun - voda}

račun voda 1

račun voda 1

{tab Račun kvartalni - vikendaši} 

račun kvartalni vikendaši 1

račun kvartalni vikendaši 1

{/tabs}

POJAŠNJENJE STAVKI NA RAČUNU

  1. Voda – građani (oporezivo) – varijabilni dio cijene vodne usluge – ovisi o količini isporučene vodne usluge i prihod je isporučitelja vodne usluge KD Pag
  2. Kanalizacija – građani (oporezivo) – varijabilni dio cijene vodne usluge sakupljanja otpadnih voda – obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode i prihod je KD Pag
  3. Naknada za korištenje - građani (neoporezivo)– plaća se za zahvaćanje i drugo korištenje voda. Vlada RH uredbom propisuje visinu naknade za korištenje voda, naplaćeno se doznačuje Hrvatskim vodama.
  4. Naknada za zaštitu – građani (neoporezivo) – plaća se zbog onečišćenja voda. Plaćaju osobe koje koriste javni vodoopskrbni sustav i ispuštaju sanitarne i druge otpadne vode, naplaćeno se doznačuje Hrvatskim vodama. Vlada RH uredbom propisuje visinu naknade za zaštitu voda.
  5. Naknada za razvoj voda (neoporezivo) – prihod je javnog isporučitelja, koristi se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, odluku o naknadi donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
  6. Naknada za razvoj kanalizacije (neoporezivo) – prihod je javnog isporučitelja, koristi se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina, odluku o naknadi donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
  7. Osnovna uplata – voda (oporezivo) – fiksni dio cijene vodnih usluga, služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine. Fiksni dio usluge obračunava se mjesečno.
  8. Osnovna uplata - odvodnja (oporezivo) – obračunava se mjesečno neovisno o količini isporučenih vodnih usluga.
  9. PDV – za vodne usluge propisana zakonska stopa je 13% i obračunava se na stavke pod 1., 2., 7. i 8.
  10. Neoporezivi dio obuhvaća naknade za korištenje i zaštitu te naknade za razvoj vode i odvodnje.