qr

Obavještavaju se potrošači da Komunalno društvo Pag d.o.o. provodi očitanje pomoću kartica za mobilno očitanje koje se nalaze u vodomjernom oknu. Upućujemo korisnike da kartice moraju biti u oknu gdje su ih postavili djelatnici kako bi uredno vršili očitanje.

Obzirom na povećani broj upita o obračunu cijene vodne usluge, dalje u tekstu dajemo pojašnjenje;
Cijena vodne usluge, kako je uređeno Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje ona pokriva (NN 112/2010), sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio cijene plaća korisnik ili vlasnik nekretnine bez obzira na korištenje nekretnine. Kao takav je jednak za sve privatne korisnike, dok se varijabilni dio obračunava po potrošenoj vodi. Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi upravo za pokriće fiksnih troškova pogona i održavanja komunalnih vodnih usluga koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine (redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga – vodosprema; crpnih stanica; mreže cjevovoda; saniranja puknuća cijevi, ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje...). Radi se o takvim troškovima koji isporučitelju vodnih usluga, u cilju održavanja tog cjelokupnog sustava, nastaju bez obzira na potrošnju isporučene vodne usluge. Stoga i dalje postoji obveza podmirivanja računa za vodne usluge i ukoliko u razdoblju za koje se izdaje račun nije bilo potrošnje odnosno ukoliko se u tom razdoblju nije boravilo u nekretnini.

HZJZ COVID2019 Voda20za20ljudsku20potrosnju web.pdf

SARS-CoV-2 je ovijeni virus, s osjetljivom vanjskom membranom. Virusi s ovojnicom manje su stabilni u okolišu i osjetljiviji su na oksidanse, poput sredstava na bazi klora koji se najčešće koriste kao dezinfekcijska sredstva u obradi svih tipova voda. U Republici Hrvatskoj (RH) dezinfekcija vode za ljudsku potrošnju je obvezna mjera i provodi se u svim javnim vodoopskrbnim sustavima upravo sredstvima na bazi klora.

 kdobjava

Sukladno izdanim mjerama i preporukama nadležnih tijela i potrebne prilagodbe rada zbog epidemije koronavirusa, obavještavamo potrošače da je DEŽURNI BROJ za slučaj puknuća, kvara na javnoj mreži i sl. 099 444 3030.

vodomjer

Obavještavamo sve zainteresirane za nove priključke na komunalne vodne građevine da zbog trenutačne situacije u prometu roba i nemogućnosti isporuke materijala potrebnih za izradu priključaka, za sada nismo u mogućnosti izrađivati nove priključke.