Sustav javne odvodnje grada Paga čini mješoviti i razdjelni sustav odvodnje.

Mješoviti sustav odvodnje oduhvaća staru gradsku jezgru grada Paga dok je razdjelni –fekalni sustav odvonje obuhvaća sva ostala područja na kojima je izgrađena mreža.

Sustav javne odvodnje čine osam crpnih stanica, gravitacijski i tlačni kolektori te uređaj za porčišćavanje otpadnih voda grad Paga.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Paga lociran je na području grada Paga ,Mali zaton.

Sastoji se od: objekata crpnih stanica,CS 7 i CS 8, objekta za pročišćavanje koji je izveden kao mehanički tipa sa automatskom rešetkom, pjeskolovom-mastolv, mjeračem protoka na izlazu i komandnoj zgradi te završava s podmorskim ispustom. Pomorski ispust ima kopneni dio i pomorski dio koji zavšava difuzorm na dubini od -55 m na području paških vrata.

Detaljni opis sustava javne odvodnje

 

I.KANALIZACIJA PAG I-B-1.FAZA, broj elaborata 8/V-79,svibanj ,1979.godine.

Opatija projekt -Opatija

  1. Trasa od bivše mljekare Paške Sirane (okno OM)- Splitska ulica – CS 5 (Vikica)-Zagrebačka ulica(okno O1POST - stara zgrada KD Pag ).
  2. Dimenzije

OM-O1-O2-O3-O5→CS 5   ↔   ( gravitacijski vod, PVC Ø250, Dužina 0-179,80 m)

                                 ↓

                     SIGURNOSNI PRELJEV ( PVC,Ø250)

CS 5→O1POST       ( tlačni vod, PVC Ø140, Dužina 179,80-455,6=275,80 m)      

II.KANALIZACIJA PAG – FAZA I-B,broj elaborata 1/V-75, travanj, 1975.godine.    

   Opatija projekt -Opatija -

             CS 5→ do klaonice Paške Sirane (gravitacija ,AC Ø150, dužina=?)

CS 5

- Retencijki bazen

Volumen retencijskog bazena V=0,9 m3

- Kapacitet pumpe q=8l/s, max.kapacitet q=12 l/s

-Protok qmax.sat=8,05 l/s

-tip:Jugoturbina, komada 2,I=380V,P=5 kW

        

III. KANALIZACIJA PAG-FAZA I A,broj elaborata 1/V-75, ožujak 1975.godine.

   Opatija projekt-Opatija(dio projekta V.)

             Trasa od O1POST – Podmir do Fine –O1-O2 (AC Ø250, dužina 30,00 m)

IV.KANALIZACIJA MACEL, BROJ PROJEKTA 413,listopad,2007.godine.

     Glavni projekt, Hidroconsult d.o.o., F.Čandeka23B,Rijeka

           - trasa od okna O12 do okna O20-kanal 2 ( poliester Ø300, dužina 78,45 m)

           - trasa od O12 –CS 2 KATINE –kanal 1

                                                                                         (poliester Ø300, dužina 328,26 m)

           - trasa od O12- O1 –kanal 1

           - trasa od O7 – O23-kanal 3(poliester Ø250, dužina 39,75m)

           - trasa od O7 –O25- kanal 4(poliester Ø250, dužina 44,25 m)

CS2 KATINE

- Retencijki bazen

Volumen retencijskog bazena V=49,74 m3

Promjer retencijskog bazena D=2,40 m

Duljina retencijslog bazena L=11,0 m

Srednja dnevna količina Qsr.dnuk.=23,04 m3/h

-tip:ABS,komada 2,I=380 V, P=5 kW

Crpni agregati

Q=17,7 l/s, Hman.=8,87 m, p1/p2=3,20/2,51 kW        

V.KANALIZACIJA PAG-FAZA I A,broj elaborata 1/V-75, ožujak, 1975.godine.

   Opatija projekt-Opatija

           -trasa CS 2- O9-O17-O16-O15-O14 Vela ulica ( gravitacijski vod, Ø300, dužina 64,01 m)

VI.GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE ,

     Šprem projekt D.O.O. (z.o.p. 03-2004/GP), MAPA 3.

-          trasa O14-novo okno ispred kafića Madona(Ø300, dužina 22,0 m)- okno ispod ulice Bartula Kašića (Ø300, dužina 23,75 m)-okno isrpred Dubrave(Ø300, dužina 23,75 m)-okno ispred Blitvara(Ø160, dužina 14,55 m)

-          trasa okno ispred Dubrave –do ulice Kamerlengo (Ø300, dužina 19,0 m)- ulica Uhlinac(Ø250, dužina 14,60 m)- postojeća kanalizacija???

 

VII. KANALIZACIJA PAG –FAZA I a.,broj elaborata 1/V-75,travanj ,1975.godine.

       Opatija projekt-Opatija

-          trasa od okna CS 2 – do okna OA Lučka kapetanija (tlačni vod ,AC, Ø150, dužina 466,00m)

-          trasa od CS 1 Solana- do okna OALučka kapetanija (tlačni vod,AC, Ø200, dužina 448,00m)

-          Gradska jezgra –do okna OA (Ø300, ????nema podataka)

CS 1-SOLANA

Sastoji se od ( dužinaxširinaxdubina)

-taložnice dim: 7,50x2,5x1,85

-zasunskog okna 3,5x1,80x1,40

-pumpne stanice3,5x1,80x1,20

-tip:ABS,komada 2, I=380 V, P=5 kW

-max.kapacitet pumpe q=48,5 l/s

                                                                                                                                                                                                                                                      

VIII.KANALIZACIJA PAGA-FAZA I C,broj elaborata 34/V , travanj ,1979.godine.

       Opatija projekt-Opatija

-          trasa od okna OA- ulica Golija- O10- CS 3 JADRAN

-          ↔profil I.- ( gravitacijski vod, PVC, Ø400,dužina 320,60 m)

↔profil II.- O11-O17- CS 3(gravitacijski vod, PVC, Ø250,dužina 204,20 m)

↔profil III.- O18-O9(gravitacijski vod, PVC, Ø250,dužina 56,40 m)

↔profil IV..- O20-O8(gravitacijski vod, PVC, Ø250,dužina 311,40 m)

-          trasa CS 3 do SIGURNOSNI ISPUST (gravitacijski tok,PVC, Ø315, dužina 560,00 m)

       -     trasa od CS 3 –okno O20 (tlačni vod , PVC, Ø300, dužine 350,00 m)

       -     trasa od okna O20 do okna O21 tlačni vod (nedostaju podaci???)

CS3 JADRAN

Volumen sabirnog bazena 7,2 m3

Max.kapacitet pumpe q=80 l/s

-tip:jugoturbina DN 100, komada 2, I=380, P=11 kW

IX.KANALIZACIJA PAG –FAZA I-D, broj elaborata 7/V-79, travanj ,1979.godine.

     Opatija projekt-Opatija

-          trasa od okna O21 -O17 Bašaca ( gravitacijski vod, PVC Ø315, dužina 849,10 m)

-          Okno O17- SIGURNOSNI ISPUST na Bašaci ( gravitacijski vod, PVC Ø315, dužina 262,50 m)

-          Sigurnosni ispust ( gravitacijski vod, PEHD Ø315, dužina 225,00 m, dubina -23,00 m)

-          trasa od okna O21 - sigurnosni ispusT (tlačni vod, dužina 1.111,60 m)

X. KANALIZACIJA GRADA PAGA-I.ETAPA,BROJ PROJEKTA 221,veljača 2001.godine.

   Glavni projekt, Hidroconsult d.o.o., F.Čandeka23B,Rijeka

     -       trasa od sigurnosnog ispusta do CS 7 do CS 8 ( tlačni vod, PVC Ø250, dužina 193,00 m)

     -       trasa od CS 8 – okno na kraju tlačnog voda( tlačni vod, PVC Ø250,dužina 1140,00 m)

-     trasa okno na kraju tlačnog voda- do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

     (gravitacijski vod, AC, Ø400, dužina 197,00 m)

-        uređaj za pročišćavanje otpadnih voda- Kopnena dionica ( gravitacijski vod, od okno 11, AC ,Ø400 ,dužina 481,50 do okna 17, AC ,.Ø300M, dužina   251,70 m )- ozračnik- podmorski ispust (PEHD,Ø315, dužina 302,00 m, dubina -55m)

UKUPNA DUŽINA PODMORSKOG ISPUSTA KOPNENA (799,50 m) I PODMORSKA DIONICA

     (301,90M)=1101,40 m, cca 1110,00 m.

-          Crpna stanica CS7 i CS8

-          Tip S1404H1A511-GrundfOs, Komada 2, P=41kW

-          Tip S1404H1A511-GrundfOs, Komada 2, P=41Kw

XI.KANALIZACIJA VODICE- I.FAZA, BROJ PROJEKTA :270, veljača, 2003.godine.

     Glavni projekt, Hidroconsult d.o.o., F.Čandeka23B,Rijeka

-          Trasa:gravitacijski vod

KANAL 1- OKNO 1- OKNO 37 (AC ,Ø300, dužina 685,60 m)

                 O 37- O41 (AC ,Ø200, dužina 58,10m)

KANAL 2- O7,42- O71 (AC ,Ø250, dužina 527,10 m)

KANAL 3- O12,72-O 94   (AC ,Ø300, dužina 416,10m)

KANAL 4-O99-O95,47 (AC ,Ø200, dužina 100,80 m)

KANAL 5- O47-O100-O101 (AC ,Ø200, dužina 50,90 m)

KANAL 6-O10-O102-O103 (AC ,Ø200, dužina 38,80 m)

KANAL 7-O72-O104-O105 (AC ,Ø200, dužina 40,00 m)

KANAL 8-054-O106-O107-O108 (AC ,Ø250, dužina 75,20 m)

KANAL 9-O113-112-111-110-O109-O24(AC ,Ø200, dužina 94,70 m)

KANAL 10-O109-O114-O1 15 (AC ,Ø200, dužina 48,60 m)

KANAL 11-O26-O17 DO-O129 (AC ,Ø250, dužina 245,90 m)

KANAL 12- O28-O130-O131 (AC ,Ø200, dužina 53,70 m)

KANAL 13-O31-O132-O133-O134 (AC ,Ø200, dužina 45,90 m)

KANAL 14-O34-O135-O136-O137 (AC ,Ø300, dužina 72,30m)

  

UKUPNO=AC, Ø 300, dužina 1.101,70 m

                         Ø 250, dužina   848,20 m

                         Ø 200, dužina   604,30 m

XII.KANALIZACIJA VODICE II.FAZA , BROJ PROJEKTA 346, 2005.godina.

     Glavni projekt, Hidroconsult d.o.o., F.Čandeka23B,Rijeka

-          Trasa:gravitacijski vod

KANAL 1- OKNO POSTOJEĆE- O1 DO O 46 (PEHD ,Ø315, dužina 1.044,10 m)

KANAL 2-O47 do O51(PEHD ,Ø200, dužina 73,01 m)

-          O 51-O 57-PO (PEHD ,Ø250, dužina 134,86 m)

KANAL 3-O55 do O 63(PEHD ,Ø200, dužina 115,53 m)

KANAL 4-O 55-O64-O65-O66(PEHD ,Ø200, dužina 51,70m)

KANAL 5-O51-O67 do –O72(PEHD ,Ø200, dužina 128,71 m)

KANAL 6-O73 do-O77-O6(PEHD ,Ø250, dužina 102,53 m)

KANAL 7-O 78 do –O97-O10(PEHD ,Ø250, dužina 407,82 m)

KANAL 8-O98-O99-O100-O94(PEHD ,Ø200, dužina 57,43 m)

KANAL 9-O91-O101 do O112 (PEHD ,Ø250, dužina 234,57 m)

KANAL 10-O113 do O119-O103(PEHD ,Ø250, dužina 172,52 m)

KANAL 11-O120 do O123(PEHD ,Ø200, dužina 58,07 m)

                 O 123-O129-O20(PEHD ,Ø250, dužina 134,48 m)

KANAL 12-O 123-O130 do O138(PEHD ,Ø200, dužina 148,56 m)

KANAL 13- O 23-O139 do O145(PEHD ,Ø250, dužina 137,88 m)

                   O145 do O149(PEHD ,Ø200, dužina 83,20 m)

KANAL 14 –O144-O150 do O 153(PEHD ,Ø200, dužina 76,48 m)

KANAL 15-O29-O154 do O161 (PEHD ,Ø250, dužina 162,38 m)

                   O161 do O 165(PEHD ,Ø200, dužina 72,77 m)

KANAL 16 –O166-O167-O156(PEHD ,Ø200, dužina 48,47 m)

KANAL 17-O168-O169-O161(PEHD ,Ø200, dužina 42,63m)

KANAL 18- O33-O170 do O 179 (PEHD ,Ø250, dužina 178,65m)

KANAL 19- O171-O180(PEHD ,Ø200, dužina 12,35 m)

KANAL 20-O181 do O184-O35(PEHD ,Ø250, dužina 101,83 m)

KANAL 21 –O183-O185-O186 (PEHD ,Ø200, dužina 31,54 m)

UKUPNO=PEHD Ø200, dužina=   942,38 m

                             Ø250, dužina=1.767,52 m

                             Ø300, dužina=1.044,10 m

XIII. KANALIZACIJA LOKUNJA- SV.JELENA, BROJ PROJEKTA 412/GP/IZP, svibanj ,2012.godine.

       Glavni i izvedbeni projekt, Hidroconsult d.o.o., F.Čandeka23B,Rijeka

KANAL 1-PO-OKNO4(poliester, Ø300, dužina 111,05 m)

KANAL 2- OKNO 8 do okno 16-PO 2(poliester ,Ø250, dužine 263,13m)

                 OKNO 5 do OKNO 8(poliester, Ø 200, dužine 65,94 m)

KANAL 3-OKNO 11-17 DO okno23(poliester,Ø 250, dužine 196,07m)

                 OKNO 23 do OKNO 26(poliester,Ø200, dužine 68,79 m)

KANAL 4- O58 do O61(polester,Ø200, dužine 98,26 m)

                 O53 do O58(poliester,Ø250 dužine 180,00 ),

KANAL 4 – O29A-CS (tlačni vod, PEHD tlačne cijevi Ø160, dužina 19,62 m)

KANAL 5 – (poliester,Ø200, dužina 6,00 m)

                 O64-O65-O66-O67-O38(poliester,Ø 250, dužina 131,21 m)

KANAL 6- O68 do O89(poliester,Ø250, dužina 665,11 m)

KANAL 7- O42-O89 do O94(poliester,Ø250, dužina 18,48m)

KANAL 9- (poliester,Ø250, dužina 6,00 m)

KANAL 10-(poliester,Ø 250, dužina 6,00 m)

KANAL 12- O114-O115-O116(poliester,Ø200, dužina 47,99 m)

                   O116-O117-O50(poliester,Ø 250, dužina 44,73 m)

KANAL 13- O116-O118(poliester,Ø 200,dužina 22,14 m)

KANAL 14- O119-O120-O121-O58(poliester,Ø200, dužina 65,38 m)

UKUPNO=POLIESTER Ø 160, dužina=     19,62 m

                                       Ø 200, dužina=   374,50 m

                                       Ø 250, dužina=1.510,73 m

                                       Ø 300, dužina=1.023,82 m

CS LOKUNJA- uronjena centrifugalna crpka,ABS XFP 80 C CB1-PE 13/6-C 50HZ-400V

komada 2-jedna u radu , jedna rezerva

Q=12,3 l/s, Hmax=5,66 m, P1/P2=1,59/1,30kW

-Retencijski bazen:

Volumen=41,7 m3, promjer DN=2,40 m, površina 4,17 m2, duljina L=10 m

SIGURNOSNI ISPUST:

DN=200 mm, L=16,50 m ,v=0,92 m/s, I=6,1%0

XIV.KANALIZACIJA BAŠACA II.FAZA,BROJ PROJEKTA 311/II/GP, studeni ,2011.godine.

       Glavni i izvedbeni projekt, Hidroconsult d.o.o., F.Čandeka23B,Rijeka

-          Trasa:gravitacijski vod

DIONICA 1- O21 do O13(PEHD, Ø400, dužina184,50 m)

                        O13 do O1(PEHD,Ø 315, dužina265,70 m)

DIONICA 2- O22 do O 28- O1(PEHD, Ø250, dužina142,20 m)

DIONICA 3- O29 do O32-O1(PEHD ,Ø250, dužina 118,10 m)

DIONICA 4- O33 do O43-O8(PEHD, Ø250,dužina 201,80 m)

DIONICA 5- O44-O45-O3(PEHD, Ø250, dužina 79,40 m)

DIONICA 6- O33-O51 do O46(PEHD,Ø250, dužina 122,00 m)

DIONICA 7- O52 do O57-O33(PEHD,Ø250, dužina 112,85 m)

DIONICA 8- O58-O59-O55(PEHD,Ø250, dužina 57,10 m)

DIONICA 9 -O55-O62 do O60(PEHD, Ø250, dužina 53,80 m)

UKUPNO=PEHD Ø 250, dužina= 887,25 m

                             Ø 315, dužina=265,70 m

                             Ø 400, dužina=184,50 m