logo komunaln pag

Temeljem čl. 62. Zakona o vodama (N.N br. 153/09,130/11,56/13,14/14 i 46/18) i Odlukom Grada Paga, KLASA: 325-01/19-10/2. UR BROJ: 2198/24-04/01-19-1 od 28. ožujka 2019. godine, Komunalnom društvu Pag d.o.o. privremeno je povjereno obavljanje djelatnosti pražnjenja sabirnih jama - sustava interne odvodnje na području Grada Paga.

 

Više u dokument