Obzirom na povećani broj upita o obračunu cijene vodne usluge, dalje u tekstu dajemo pojašnjenje;
Cijena vodne usluge, kako je uređeno Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje ona pokriva (NN 112/2010), sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio cijene plaća korisnik ili vlasnik nekretnine bez obzira na korištenje nekretnine. Kao takav je jednak za sve privatne korisnike, dok se varijabilni dio obračunava po potrošenoj vodi. Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi upravo za pokriće fiksnih troškova pogona i održavanja komunalnih vodnih usluga koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine (redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga – vodosprema; crpnih stanica; mreže cjevovoda; saniranja puknuća cijevi, ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje...). Radi se o takvim troškovima koji isporučitelju vodnih usluga, u cilju održavanja tog cjelokupnog sustava, nastaju bez obzira na potrošnju isporučene vodne usluge. Stoga i dalje postoji obveza podmirivanja računa za vodne usluge i ukoliko u razdoblju za koje se izdaje račun nije bilo potrošnje odnosno ukoliko se u tom razdoblju nije boravilo u nekretnini.