kdpag stop

Sukladno Odluci stožera civilne zaštite RH (NN 121/2021), od 16. studenog 2021. ulazak i boravak u službenim prostorijama je moguć samo uz predočenje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza.

Više o mjerama na snazi: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_121_2087.html

Rad sa strankama - Blagajna i obračun (pon -pet): 08:00 - 12:00