office 1209640 960 720

Komunalno društvo Pag d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, nabava radova na izmještanju magistralnog cjevovda Kolan- Pag ugrožen klizištem

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 08. lipnja do 18. lipnja 2018. godine eventualne primjedbe i prijedloge dostave preko portala javne nabave EOJN-a. Pogledaj - Predhodno savjetovanje