Poštovani,
Započeli su radovi na izgradnji trase magistralnog vodovoda Kolan - Pag ugroženog klizištem. Područje obuhvata zahvaća granice Općine Kolan i Grada Paga .
Ovim putem Vas obavještavamo da na području obuhvata gradilišta pripazite svoja ovčja stada, kako ne bi došlo do ugroze istih.
Komunalno društvo Pag d.o.o.